Vekalet sözleşmesi ile vekil, vekalet veren kişi adına bir işi görür veya bir işlemi yapmayı üstlenir. Bu irade doğrultusunda taraflar sözleşme yaparlar.  vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.
Bu sözleşme gereğince vekil vekalet sözleşmesi gereği üzerine düşen borcu bizzat kendisi ifa edecektir. Ancak bazı hallerde vekile yetki verilirse bahsi geçen iş bir başkasına yaptırılabilir. Vekalet sözleşmesi gereği vekil vekalet veren kişinin tüm hak ve menfaatlerini düşünmek zorundadır. Bu sebeple vekillik görevi gereği vekil sadakat ve özenle kendi üzerine düşen edimi ifa etmelidir.

Vekil üstlenilen işi gereği gibi yerine getirirken, işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemiş olmasından sorumlu değildir. Fakat vekalet ilişkisi gereği yaptığı iş ve işlemlerden, gereken özen ve ihtimamı göstermemiş olursa bu durumda sorumluluğu doğmaktadır.

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 44086 Karar: 2016 / 771 Karar Tarihi: 19.01.2016 tarihli ilamında ‘…..Mesleki iş gören Vekil özenle davranma zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur (BK 321/1 md)(TBK 506). O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları hafif de olsa sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Somut olayda davacılar, davalı doktorun gebelik takibi döneminde sağlamış olduğu sağlık hizmetinde kusurlu davrandığını, bu dönemde yapılacak test ve tetkiklerde gebelikteki ve bebekteki anormalliklerin tespit edilebileceğini, fakat davalı doktorun gerekli özeni göstermediğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır. Mahkemece, dava konusu olayda davalı doktor görevini yaparken, davacıların çocukları Salih’in sakat doğumuna sebebiyet verdiği iddia olunduğu, bu olayın Anayasa ve diğer Kanun hükümleri ile birlikte Yargıtay kararları doğrultusunda “hizmet kusuru” kabul edilerek davalı doktora husumet yöneltilemeyeceği gerekçesi ile davanın husumetten reddine karar verilmiş ise de, davacıların talebi devlet hastanesinde gerçekleştirilen doğuma ilişkin olmayıp davalı doktorun özel muayenehanesinde gebelik süresince vermiş olduğu hizmete ilişkindir. O halde, vekâlet akdine dayalı olarak adli yargıda doktor aleyhine dava açılabileceği göz önünde bulundurularak işin esasına girilip sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.’ Şeklinde hükümtesisedilmiştir.
Sinerji Hukuk Yazılım A.Ş. T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 44086 Karar: 2016 / 771 Karar Tarihi: 19.01.2016 tarihli ilamı

Vekaletin Kapsamı, Dikkat ve Özen Yükümlülüğü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir