Banka müşterisi, muhtelif tarihlerde bankadan kredi çekmiş  kredilere istinaden masraf, komisyon ve bankacılık hizmet gideri adı altında toplamda 2.635,70 TL haksız kesinti yapılması sebebiyle söz konusu bankaya 2.635,70 TL’nin faizi ile birlikte iadesini için karşı dava açmıştır.

Davalı, davacı tarafından kullanılan kredinin ticari kredi olduğunu, müvekkili bankanın yapmış olduğu işlem ve fiyatlamanın yasal düzenlemelere uygun olduğunu, davacı ile akdedilen sözleşme hükümlerine göre işlem tesis edildiğinden dolayı davanın reddini talep etmiştir.

 

Yapılan yargılama sonucunda;

 

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında 22/04/2009 tarihli kurumsal bankacılık hizmetleri sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmeye istinaden davacıya krediler kullandırıldığı, kredilerin kullandırıldığı döneme ait hesap özetine göre davacıdan muhtelif tarihlerde toplamda 2.635,70 TL kesinti yapıldığı, davalı bankaca krediler için yapılması gerekli ve yapılmış makul ve belgeli masrafların ispat edilemediği, ayrıca kredinin kullanılması için zorunlu olarak açılması gereken bir hesap nedeniyle davacıdan hesap işletim ücreti tahsilatları yanında bir de bankacılık hizmet geliri adı altında kesinti yapılmasının taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Temyiz inlemesinde Yargıtay11. Hukuk Dairesi2014/18905E.   2015/4318 K. Sayılı kararıyla ;

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Diyerek ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı onamıştır.
Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Olarak Açılması Gereken Bir Hesap Nedeniyle Davacıdan Hesap İşletim Ücreti Tahsilatları Yanında Bir De Bankacılık Hizmet Geliri Adı Altında Kesinti Yapılması Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Eder!

Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Olarak Açılması Gereken Bir Hesap Nedeniyle Davacıdan Hesap İşletim Ücreti Tahsilatları Yanında Bir De Bankacılık Hizmet Geliri Adı Altında Kesinti Yapılması Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Eder!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir