4857 Sayılı İş Kanunu’nun 69. Maddesinde gece çalışması ” Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir” demektedir.

Yine aynı kanun maddesi ”   İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. ” demek suretiyle gece çalışmalarını da sınırlandırmıştır. Yargıtay’ın yerleşik kararlarında gece çalışmalarının 7,5 saatle sınırlandırdığı gibi 7,5 saati aşan kısmı doğrudan fazla çalışma olarak değerlendirmiş ve bu fazla çalışmaların karşılığının da %50’li zamlı ödeneceği yönünde görüş bildirmiştir.

Nitekim Yargıtay 9. HD. 2015/23059 E. 2016/2449 K. Sayılı 15.02.2016 Tarihli ilamı aynen “

Somut olayda davacı, davalı Bakanlığa ait hastanede alt işveren işçisi ve temizlik görevlisi olarak 1.2.2003-30.4.2014 arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmıştır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma alacağı şöyle hesaplanmıştır:

2014 yılına kardaki dönem için; bir ay, haftada 6 gün saat 07.00-17.00 arasındaki 10 saat mesaide 1 saat ara dinlenmesi düşülerek haftalık 9 saat ve aylık 36 saat fazla çalışma, Diğer ayda; saat 15.00-07.00 arasında bir gün mesai ve ertesi gün dinlenme sisteminde ara dinlenmesi düşüldüğünde haftalık 42 saat çalıştığı ve fazla çalışma bulunmadığı, 2014 yılındaki dönem için: Haftada 6 gün saat 08.00-16.00 arasında çalışıp fazla çalışma yapılmadığı kabul edilmiştir. Mahkemenin saat 15.00-07.00 çalışma dönemleri yönünden yaptığı fazla çalışma hesabı hatalıdır.

Saat 15.00-07.00 arasındaki çalışma sisteminde mesainin yarısından fazlası geceye tekabül ettiğinden bu çalışmanın tamamı gece çalışmasıdır. 16 saatlik çalışmada 2 saat ara dinlenmesi düşüldüğünde 7,5 saati geçen 6,5 saat haftalık çalışma süresine bakılmaksızın fazla çalışma yapmaktadır. Mahkemece, davacının saat 15.00-07.00 çalıştığı her gün için 6,5 saat fazla çalıştığı kabul edilerek ve haftalık hesap sistemiyle fazla çalışma alacağı hesaplanmalıdır.” Demektedir.

Yine Yargıtay 22. HD. 2015/12878 E. 2016/17527 K. 13.06.2016 Tarihli ilamı  aynen ” 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 69/3. fıkrasında “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” hükmü bulunmakta olup, gece çalışmasının zamlı ücret üzerinden ödeneceği hususunda bir kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte, Dairemizin yerleşik içtihatları ile bu durum açıklığa kavuşturulmuş ve gece yapılan fazla çalışmaların zamlı ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kabul olunmuştur…..dolayısıyla….% 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin kabulü..” demektedir.

İşçinin Gece Çalışması ve Fazla Mesai

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir