Türk Medeni Kanunu’nda  intifa hakkı sahibinin hakları düzenlenmiştir. İntifa hakkı  taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. İntifa hakkına sahip olan kişi intifa hakkı tesis edilen konuda kendi lehine tam yararlanma hakkına sahip olmaktadır. Bu yararlanma yetkisi ile, malı zilyetliğinde bulundurabilir, yönetme, kullanma hakkına sahip olmaktadır. Görüldüğü üzere intifa hakkı sahibi kişi, kullanma, yararlanma ve zilyetliğinde tutma hakkı sahibidir.

Mülkiyet hakkı ise kişiye o şey üzerinde dilediği gibi kullanma,yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Bir kişinin çıplak mülkiyet hakkına sahip olması ile intifa hakkına sahip olması durumu da bu noktada önem arz etmektedir. Tasarrufta bulunma hakkına sahip olan malik intifa hakkının devrinde bir başkası adına hak tesis etmiş olabilir. Bu durumda intifa hakkı sahibi olan kişi malik gibi hukuk düzeni sınırları içinde gereken özeni göstererek, hatta gerekirse bu hakkını çıplak mülkiyet sahibine karşı da olmak üzere kullanmalıdır. Burada dikkat edilecek husus taşınmazlardaki intifa hakkına ilişkin sözleşmenin resmi bir biçimde düzenlenmesidir. Keza, intifa hakkının ayni hak olarak doğması ve ileri sürülmesi ve de varlığı için tescil zorunludur. Çünkü böylelikle örneğin, İntifa hakkı sahibi olan kişi, çıplak mülkiyet hakkına sahip olan kişiden bir adım öne giderek(hukuk düzeni sınırları içinde) dava hakkına da sahip olabilecektir. Bu hususta birden fazla emsal karar mevcuttur.

T.C.İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ2. HUKUK DAİRESİ 2017/71 Esas ve 2017/94 Karar sayılı ilamında ‘Dava mülkiyet hakkına dayalı elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istemine ilişkindir. İntifa hakkına sahip bulunan kimse, hayatı ile yada sözleşme ile belirlenen süre ile sınırlı olarak başkalarına ait bir malın tamamından veya bir kısmından, özüne dokunmamak şartiyle faydalanmak ve kullanmak hakkına sahiptir. Zira çıplak mülkiyet sahibinin taşınmazı kullanma hak ve yetkisi yoktur. Bu hakkın kurulmasıyla malikin yararlanma yetkisi intifa hakkı sahibi lehine tamamen sınırlanmış olur. İntifa hakkı sahibi hak konusu eşyanın üzerinde doğrudan doğruya fiili hakimiyet sahibidir.Davaya konu taşınmazı kullanma ve her türlü semeresinden faydalanma hakkı intifa hakkı sahibine geçtiğinden, davaya konu taşınmaza el attığı iddia edilen kişilere karşı dava açma hakkının da intifa hakkı sahibine geçtiği kuşkusuzdur.Dava kayıt maliki tarafından açıldığı gibi intifa hakkı sahibi tarafından açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Davacının istinaf talebinin reddi gerekir.’ Şeklinde bahsi geçen konuya ilişkin karar verilmiştir.

NOT: Kazancı-Mevzuat Bilgi Bankası, T.C.İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ2. HUKUK DAİRESİ 2017/71 Esas ve 2017/94 Karar sayılı ilamı.

İntifa Hakkına Sahip Olan Kişi ile Mülkiyet Hakkına Sahip Olan Kişinin Hakları
Etiketlendi:         

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir